การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

หากท่านต้องการแจ้งบาะแสหรือร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานของบริษัท ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

THAI | ENG

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสและร้องเรียน