NetkaView Network Manager X (NNMX) ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย

NetkaView Network Manager X (NNMX) ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (http://www.innovation.go.th) และสำนักงบประมาณ ทำให้ NNMX เป็นผลงานวิจัย, พัฒนา และนวัตกรรมไทย ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ อีกทั้ง NNMX ยังถือว่าเป็นนวัตกรรมไทยที่ผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้

how can we help you ?

If you need to know information, Please contact us