หยุดเสี่ยง!! ทำผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 ด้วย NetkaView Logger

NetkaView Logger หรือ NLG เป็นอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มศอ.4003.1-2560 “ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ถูกพัฒนาโดยอ้างอิงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

NetkaView Logger สามารถรับ เก็บบันทึก และรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน ตามหลักการและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  และเพียงพอสำหรับระบุตัวตนของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ

how can we help you ?

If you need to know information, Please contact us